Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming

Hoewel de informatie op de website van Mick Volendam met de grootst mogelijke zorgzaamheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Mick Volendam geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden. Mick Volendam behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Mick Volendam aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.